هم اکنون جلسه معاونتهای ستاد استان

هم اکنون جلسه ستاد استان با حضور معاونتهای ستاد بازسازی عتبات عالیات استان همچنین کارگروه های مختلف در دفتر ریاست محترم ستاد حاج آقا شکری در حال برگزاری است و همکاران محترم معاونتها گزارشی از کارهای انجام گرفته طی دو هفته گذشته را ارائه می دهند


صفحه معاونت فرهنگی و روابط عمومی

دیدن تمام مطالب در معاونت فرهنگی و روابط عمومی