بازدید امام جمعه ماهدشت از پروژه دربهای حرم آقا سید محمد

بازدید امام جمعه محترم ماهدشت به اتفاق آقای عروجی رئیس ستادبازسازی عتبات عالیات ماهدشت از کارگاه نجاری برادان یعقوبی محل ساخت وگره چینی درب حرم مطهرآقاسیدمحمد(ع)

روابط عمومی وفرهنگی ستاد بازسازی عتبات عالیات ماهدشت

درباره معاونت فرهنگی و روابط عمومی