در مسیرعشق /فاصله مسیرهای تردد زائران عتبات عالیات درعراق

‌‌‌‌ برمدارعشق

اطلاعات_اربعين

فاصله مسیرهای تردد زائران عتبات عالیات، عراق

مرز:
نجف:
كربلا:
كاظمين:
سامرا:
طفلان مسلم:
آقا سيد محمد:

مرز مهران

مهران تا کوت : ۸۲ کیلومتر
مهران تا دیوانیه : ۲۲۷ کیلومتر
مهران تا حله : ۲۳۸ کیلومتر
مهران تا بغداد : ۲۵۵ کیلومتر
مهران تا نجف : ۳۰۳ کیلومتر
مهران تا کربلا: ۲۷۹ کیلومتر
مهران تا کاظمین : ۲۸۳ کیلومتر
مهران تا سامراء : ۴۴۴ کیلومتر
مهران تا آقا سیدمحمد: ۴۰۹ کیلومتر
مهران تا طفلان مسلم : ۲۷۲ کیلومتر

مرز خسروی

خسروی تا کوت: ۳۴۱ کیلومتر
خسروی تا دیوانیه : ۳۹۵ کیلومتر
خسروی تا حله: ۳۰۵ کیلومتر
خسروی تا بغداد : ۱۹۰کیلومتر
خسروی تا نجف : ۳۸۰ کیلومتر
خسروی تا خانقین: ۱۰ کیلومتر
خسروی تامقدادیه: ۱۰۲ کیلومتر
خسروی تا بعقوبه : ۱۳۰ کیلومتر
خسروی تا کربلا: ۳۱۵ کیلومتر
خسروی تا کاظمین : ۲۰۳ کیلومتر
خسروی تا سامراء: ۳۲۶ کیلومتر
خسروی تا آقاسیدمحمد:۲۹۱ کیلومتر
خسروی تا طفلان مسلم: ۲۸۱ کیلومتر

مرز شلمچه

شلمچه تا بصره: ۲۰ کیلومتر
شلمچه تا نجف ۴۶۰ کیلومتر
شلمچه تا کربلاء ۵۴۹ کیلومتر
شلمچه تا 🔷کاظمین دارای دو مسیر ۵۷۵ و ۶۲۱ کیلومتر

نجف تاشهرهای مختلف

نجف تا کربلا: ۷۸ کیلومتر
نجف تابغداد: ۱۶۱ کیلومتر
نجف تابصره: ۴۶۷ کیلومتر
نجف تاحله : ۶۱ کیلومتر
نجف تارمادی :۲۷۱ کیلومتر
نجف تا بعقوبه : ۲۲۷ کیلومتر
نجف تا دیوانیه : ۷۵ کیلومتر
نجف تا کاظمین: ۱۸۰ کیلومتر
نجف تا سامراء: ۲۸۷ کیلومتر
نجف تا آقاسیدمحمد: ۲۴۹ کیلومتر
نجف تا دوطفلان مسلم: ۱۱۶ کیلومتر

کربلا تا شهرهای مختلف

کربلا تابغداد: ۱۰۸ کیلومتر
کربلا تاکوت :۱۹۷ کیلومتر
کربلا تاحله :۴۲ کیلومتر
کربلا تا رمادی: ۲۱۸ کیلومتر
کربلا تابعقوبه : ۱۸۴ کیلومتر
کربلا تادیوانیه :۱۴۴ کیلومتر
کربلا تابصره: ۵۲۴ کیلومتر
کربلا تا کاظمین : ۱۱۵ کیلومتر
کربلا تا سامراء: ۲۲۰ کیلومتر
کربلا تا آقاسیدمحمد:۱۸۴ کیلومتر
کربلا تا دوطفلان مسلم :۳۸ کیلومتر

سامراء تا بغداد : ۱۱۰ كيلومتر
سامراء تا آقا سیدمحمد: ۵۳ كيلومتر

صفحه معاونت فرهنگی و روابط عمومی

دیدن تمام مطالب در معاونت فرهنگی و روابط عمومی