جلسه اعضاء ستاد بازسازی عتبات محمدشهر

امروز پنج شنبه ششم دی ماه جلسه ستاد عتبا ت محمد شهر باحضور رئیس و اعضای ستاد تشکیل و پس از بحث و بررسی مسائل موارد ذیل مقرر شد تا حلسه ما آینده ستاد پیگیری و انجام گردد :
_ تقدیر و تشکر از ندیران و رابطین مدارس سطح منطقه محمد شهر
_صدور ابلاغ مسئول بسیج اقشار ستاد
_ هماهنگی با امور بانوان ستاد در خصوص جمع آوری هدایا ازمساجد که مقرر گردید به نام مسجد ثبت و اعلام گردد
_ دوستان اعضای ستاد پیشنهادات خود را جمع بندی و در جلسه ماه آینده در موضوع فعال ترشدن امور مساجد و اصناف ارائه نمایند

صفحه معاونت فرهنگی و روابط عمومی

دیدن تمام مطالب در معاونت فرهنگی و روابط عمومی