نشریه آذر ماه (شماره ۸ ) کوثر ولایت

صفحه اول

صفحه دوم

صفحه سوم

صفحه چهارم

مدیر مسئول: سلیمان شکری
سردبیر: امیر رحمانی
دبیر هنری و گرافیست: حمید بکان
هیات تحریریه :
علی اصغر جعفری
حسین صمصامی
محمد حسین قنبرپور

با تشکر از خانم عبدالهی

صفحه معاونت فرهنگی و روابط عمومی

دیدن تمام مطالب در معاونت فرهنگی و روابط عمومی