بازدید آقای سعید زارع مدیر کل پشتیبانی شهرداری کرج از غرفه ستاد بازسازی البرز


آقای سعید زارع مدیرکل محترم پشتیبانی شهردای کرج و نماینده ستاد بازسازی عتبات در شهرداری کرج در غرفه ستادبازسازی
حضور پیدا کردند و ضمن گفتگو با حاج آقا شکری ریاست محترم ستاد بازسازی عتبات البرز از عملکرد ستاد در بازسازی و مرمت اعتاب دیدن فرمودند . در این دیدار حاج آقا فعلی جانشین محترم ستاد،حاج آقا خیرخواهان ریاست محترم ستاد کرج حاح آقا فرزین مشاور عالی ریاست ستاد و حاج آقا اویسی نماینده امور شهرستانها آقای امیر رحمانی مدیریت فرهنگی و روابط عمومی ستاد حضور داشتند

نویسنده: محمد حسین قنبرپور

صفحه معاونت فرهنگی و روابط عمومی

دیدن تمام مطالب در معاونت فرهنگی و روابط عمومی