جلسه ارزیابی عملکرد ستاد عتبات مهاجرین افغانستانی در سال ۱۳۹۷

این جلسه که در معاونت جذب ستاد استان البرز برگزار گردید عملکرد سال ۱۳۹۷ بررسی و در جهت تنظیم برنامه های سال ۱۳۹۸ آن ستاد تصمیم گیری شد.

صفحه معاونت فرهنگی و روابط عمومی

دیدن تمام مطالب در معاونت فرهنگی و روابط عمومی