بازدید آقای یوسف افضلی معاونت محترم جذب ، آقای افضلی مدیر امور استانها ، آقای گودرزی مسول قرارگاه ستاد عتبات عالیات از موکب استان البرز در لرستان

صفحه معاونت فرهنگی و روابط عمومی

دیدن تمام مطالب در معاونت فرهنگی و روابط عمومی