ستاد ماهدشت/خیر ماهدشتی منزل مسکونی خود را وقف بازسازی توسعه اعتاب مقدسه در عراق کرد

مسئول ستادبازسازی عتبات عالیات ماهدشت از اهداء یکباب منزل مسکونی توسط خیرماهدشتی برای بازسازی وتوسعه اعتاب مقدسه خبر داد. به گزارش معاونت فرهنگی و روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات …

ادامه مطلب